Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím webového rozhraní www.prorozvoz.cz mezi naší společností:

PROROZVOZ s.r.o., se sídlem K Žižkovu 809/7, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 07024568 DIČ: CZ07024568 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293252 adresa pro doručování: K Žižkovu 7, Praha 9, 190 00 kontaktní e-mail: info@prorozvoz.cz kontaktní telefonní číslo: +420 721 771 774

jako poskytovatelem služeb (nebo jen „poskytovatelem“)

a podnikatelem či právnickou osobou jako odběratelem služeb (nebo jen „odběratelem“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které jsou definovány níže:

- občanským zákoníkem se má na mysli zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- obchodními podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;

- obsahem se rozumí veškeré texty (včetně obchodních podmínek), fotografie, obrázky, videa, loga, programové vybavení a další;

- službami se rozumí služby poskytovatele blíže popsané v článku 1.2 těchto obchodních podmínek;

- smlouvou se rozumí smlouva o přepravě věci, zasilatelská smlouva, smlouva o spolupráci či další smlouvy zde uvedené, uzavírané mezi smluvními stranami;

- smluvními stranami se rozumí v závislosti na kontextu buď poskytovatel nebo odběratel jednotlivě, nebo oba společně;

- zákazníkem se rozumí třetí osoba (fyzická nebo právnická), která uzavírá smlouvu s odběratelem; za zákazníka se považuje také jiná osoba, které má být zásilka doručena, nevyplývá-li z kontextu jinak; - webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní poskytovatele, umístěné na adrese www.prorozvoz.cz.

1.2. Poskytovatel poskytuje služby spočívající zejména v provedení přepravy věci určené objednatelem (dále jen „zásilka“) a jejím předání zákazníkovi či v obstarání přepravy zásilky jménem poskytovatele a v úkonech s tím souvisejících. Poskytovatel může případně poskytovat také další služby blíže specifikované na webovém rozhraní. Zásilkou může být zejména potravina, listina, zboží, materiál a jiné věci.

1.3. Pokud závazek poskytovatele spočívá v obstarání přepravy zásilky jménem poskytovatele, je poskytovatel oprávněn přepravu zásilky provést sám, využít k tomu mezizasílatele nebo třetí osobu - přepravce. V takovém případě se práva a povinnosti smluvních stran dle těchto obchodních podmínek použijí přiměřeně.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb nebo nikoliv.

1.7. Vyplněním registračního formuláře a dále též potvrzením na webovém rozhraní odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. K užívání všech dostupných funkcí webového rozhraní (včetně objednávání služeb) se musí odběratel registrovat. Registrace musí obsahovat všechny informace označené v registračním formuláři (zejména jméno a příjmení či název odběratele, sídlo odběratele, identifikační číslo odběratele). Odběratel je povinen poskytovateli prokázat, že je podnikatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo registraci přezkoumat a případně kontaktovat odběratele za účelem ověření pravosti registrace. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo registraci odběratele nepotvrdit či odmítnout, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

Potvrzením registrace ze strany poskytovatele je založen uživatelský účet; tímto okamžikem také dochází k uzavření smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami. Odběrateli bude v takovém případě poskytovatelem zasláno heslo k uživatelskému účtu, které je odběratel povinen bez zbytečného odkladu změnit. Přístupové údaje do uživatelského účtu má odběratel povinnost uchovávat v tajnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může poskytovatel bez náhrady zrušit. Při změně osobních údajů je odběratel povinen tyto údaje aktualizovat v rámci uživatelského účtu. Poskytovatel není odpovědný za případnou újmu, která vznikla v důsledku nesprávně zadaných nebo neaktuálních údajů.

2.2. Prostřednictvím uživatelského účtu může odběratel především objednávat služby poskytovatele, sledovat průběh jednotlivých služeb, zobrazit přehled odměny poskytovatele a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

2.3. Poskytovatel má právo uživatelský účet odběratele bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu odběratele dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3. DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

3.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně jejich charakteristiky. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy týkající se dílčí objednávky je nutné, aby odběratel odeslal dílčí objednávku a aby došlo k přijetí této dílčí objednávky poskytovatelem.

3.2. Odběratel může podat dílčí objednávku zejména prostřednictvím webového rozhraní (včetně objednávek zaslaných prostřednictvím třetí osoby), případně prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky či jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název a parametry objednané služby (zejména podrobnosti ohledně zásilky a jejího obsahu, místo vyzvednutí zásilky, místo doručení zásilky, čas doručení zásilky) a kontaktní údaje odběratele. Dílčí objednávka podaná odběratelem je pro odběratele závazná.

3.3. Poskytovatel není povinen obdrženou dílčí objednávku potvrdit. Nepotvrzená dílčí objednávka není pro poskytovatele závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si dílčí objednávku v případě pochybností o pravosti, pravdivosti a vážnosti dílčí objednávky. Neověřenou dílčí objednávku může poskytovatel odmítnout. Poskytovatel je zejména oprávněn dílčí objednávku odmítnout, případně poskytování služeb po jeho zahájení zastavit, pokud by doručení zásilky mělo být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo těmito obchodními podmínkami.

3.4. Smlouva týkající se dílčí objednávky je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí dílčí objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k doručení přijetí dílčí objednávky dle předchozí věty nedošlo, je smlouva týkající se dílčí objednávky uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb nebo okamžikem, kdy je zahájeno poskytování služby ze strany poskytovatele (zejména převzetím zásilky), podle toho, co nastane dříve.

3.5. Uzavřením smlouvy týkající se dílčí objednávky se poskytovatel zavazuje odběrateli poskytnout sjednané služby a odběratel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu (cenu služby).

3.6. Dílčí objednávku není odběratel oprávněn jednostranně zrušit. V případě zrušení dílčí objednávky na žádost odběratele se souhlasem poskytovatele má poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny služby. Pokud již poskytovatel vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Výše odměny je určena buď dohodou smluvních stran, nebo je uvedena v ceníku dostupném na webovém rozhraní. Poskytovatel má právo ceník po uzavření smlouvy jednostranně měnit s tím, že tato změna nebude mít vliv na výši ceny služeb v případě dílčích objednávek již přijatých poskytovatelem.

4.2. Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli, mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých, zejména:

• bezhotovostně po poskytnutí služeb prostřednictvím platební brány ThePay, a to buď bezprostředně po poskytnutí každé jednotlivé služby nebo souhrnně na konci dne za všechny služby poskytnuté poskytovatelem v tomto dni (přičemž volbu mezi těmito konkrétními způsoby má poskytovatel), nebo

• prostřednictvím bankovního převodu na základě daňového dokladu – faktury, který bude vystavován a zasílán poskytovatelem v intervalech dohodnutých smluvními stranami; není-li interval dohodnut, pak v měsíčních intervalech.

4.3. Platba prostřednictvím platební brány funguje na principu opakovaných plateb. V takovém případě bude odběratel požádán o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba za cenu služby probíhat v dohodnutých intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany odběratele. Pokud bude chtít platby odběratel tuto platbu ukončit, je povinen o tom informovat poskytovatele prostřednictvím e-mailu nebo provedením volby v uživatelském účtu; smluvní strany jsou následně povinny dohodnout se na jiném způsobu platby (nedohodnou-li se v přiměřené lhůtě, pak budou platby probíhat prostřednictvím bankovního převodu na základě daňového dokladu – faktury).

4.4. Při platbě prostřednictvím bankovního převodu na základě daňového dokladu - faktury je cena služeb splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Není-li na faktuře uvedený termín splatnosti, je cena služby splatná do 14 dní od obdržení faktury nebo jiného pokynu k provedení platby odběratelem. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě, s čímž odběratel souhlasí.

4.5. Závazek odběratele uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě nebo platbě prostřednictvím bankovního převodu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.6. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.

4.7. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.

4.8. Platba ceny služeb je možná v českých korunách (CZK), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.9. Odběratel má právo žádat kompenzaci za dílčí objednávky při splnění níže uvedených podmínek:

4.9.1. Kurýr nečekal na vyzvednutí objednávky déle než 5 minut. Dodavatel dává odběrateli na vědomí pomocí administrace na admin.prorozvoz.cz vědět orientační čas příjezdu kurýra k odběrateli.

4.9.2. Reklamace je e-mailem odeslána odběratelem nejpozději do 3 dnů od času kdy měla být reklamovaná objednávka doručena (na e-mail info@prorozvoz.cz).

4.9.3. Kompenzace lze uplatnit pokud denní průměr objednávek v reklamovaném dnu není větší o 30% než je denní průměr doručených objednávek za posledních 30 dnů.

4.9.4. Odběratel má nárok na 40% náhradu škody ve výši ceny objednávky pokud kurýr objednávku nedoručil a měl zpoždění delší než 30 minut (čas se určuje podle nastavených zón, kterou má odběratel v administraci na admin.prorozvoz.cz.

4.9.5. Odběratel má nárok na cenu za službu dílčí reklamované objednávky pokud kurýr objednávku doručil a měl zpoždění delší než 30 minut (čas se určuje podle nastavených zón, kterou má odběratel v administraci na admin.prorozvoz.cz.

5. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Odběratel je povinen zajistit řádné zabalení zásilky tak, aby na zásilce v průběhu přepravy nevznikla škoda. Poskytovatel není povinen kontrolovat obsah zásilky či správnost jejího označení či balení. Poskytovatel není povinen přepravu zásilky pojistit.

5.2. Je-li zásilkou potravina či jiná věc podléhající rychlé zkáze nebo věc vyžadující zvláštní zacházení (např. sklo), je odběratel povinen na tuto skutečnost poskytovatele v dílčí objednávce výslovně upozornit. Poskytovatel je oprávněn doručení zásilky obsahující takovou věc odmítnout. Neupozorní-li odběratel poskytovatele o vlastnostech zásilky dle věty první, ztrácí nároky vyplývající z práv z vadného plnění a z odpovědnosti za škodu poskytovatele.

5.3. Zásilkou nemůže být:

• zbraň, výbušniny či věci ohrožující lidský život a zdraví,

• omamné a psychotropní látky a jedy,

• věci, jejichž hodnota převyšuje částku 50000,- Kč,

• věci, které jsou výnosem z trestné činnosti, či

• věci, jejichž držení či přeprava jsou zakázané právními předpisy.

5.4. Poskytovatel se zavazuje zásilku vyzvednout nebo obstarat její vyzvednutí (prostřednictvím třetí osoby) na místě dohodnutém smluvními stranami a dopravit ji na místo určení. Objednatel je povinen za tímto účelem sdělit poskytovateli všechny nezbytné údaje potřebné k doručení (zejména kontaktní údaje na zákazníka).

5.5. Není-li dohodnuto jinak, jsou časy doručení pouze orientační. Stanoví-li tak dohoda smluvních stran, je poskytovatel povinen zásilku doručit v době (časovém rozsahu) určené dílčí objednávkou. Poskytovatel neodpovídá za nedodržení času doručení, pokud bylo způsobeno okolnostmi nezávislými na jeho vůli (např. dopravní situace, nepřízeň počasí, živelní pohroma, demonstrace či jiné zásahy způsobené vyšší mocí).

5.6. Je-li tak dohodnuto smluvními stranami, odběratel se zavazuje provést v určitém časovém období (není-li dohodnuto jinak, pak je tímto obdobím 1 kalendářní měsíc) určitý počet dílčích objednávek u poskytovatele, a poskytovatel se zároveň zavazuje dodržet u určitého počtu zásilek z těchto dílčích objednávek čas doručení (časový rozsah) určený dílčí objednávkou. Není-li v určitém časovém období dodržen určitý počet dílčích objednávek ze strany objednatele, je poskytovatel oprávněn požadovat po odběrateli zaplacení dohodnuté smluvní pokuty; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu jakékoliv škody. Není-li u určitého počtu zásilek poskytovatelem dodržen čas doručení určený dílčí objednávkou, má odběratel právo na poskytnutí slevy z ceny služeb v dohodnuté výši.

5.7. Poskytování služeb spočívající v doručení zásilky je dokončeno doručením této zásilky na místo určení.

5.8. Je-li tak dohodnuto smluvními stranami, může poskytovatel zajistit pro odběratele též převzetí peněžité hotovosti nebo cenin (zejména stravenek) od zákazníka; v takovém případě odběratel zmocňuje poskytovatele k převzetí hotovosti nebo cenin od zákazníka. Není-li dohodnuto jinak, zašle poskytovatel odběrateli částku obdrženou od zákazníka (případně poníženou o spropitné určené poskytovateli) poníženou o svou odměnu bezhotovostně převodem na bankovní účet pro tento účel sdělený odběratelem, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k převzetí hotovosti poskytovatelem, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného odběratelem. Smluvní strany se pro případ, že vedle povinnosti vyplatit převzatou hotovost (nebo ceniny) vznikne poskytovateli právo na odměnu, k jejímuž zaplacení má dojít jiným způsobem než dle předchozí věty, dohodly na možnosti provádět započtení takto vzniklých pohledávek. Nedojde-li k odevzdání hotovosti nebo cenin zákazníkem, je poskytovatel oprávněn odevzdání zásilky zákazníkovi odmítnout. V takovém případě je odběratel povinen nahradit poskytovateli náklady, které v souvislosti s tímto poskytovateli vznikly, a to v plné výši. Dokud odběratel nesplní svou povinnost dle předchozí věty, má poskytovatel k dotčené zásilce zadržovací právo.

5.9. Pokud odběratel zmaří poskytování služeb poskytovatele, zejména nepředáním zásilky nebo neposkytnutím jiné potřebné součinnosti, nebo jinak poruší podmínky smlouvy a těchto obchodních podmínek, není tím dotčen nárok poskytovatele na cenu služeb. Odběratel je v takovém případě dále povinen nahradit poskytovateli jakoukoliv újmu, která v souvislosti s tím poskytovateli vznikla.

5.10. Odběratel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému poskytnutí služeb ze strany poskytovatele. Zejména je odběratel povinen sdělit poskytovateli veškeré informace, které si poskytovatel vyžádá v souvislosti s poskytováním služeb nebo které by mohly řádné poskytování služeb ovlivnit nebo zmařit. 5.11. Poskytovatel může odběrateli poskytnout i jiné služby, a to na základě dohody smluvních stran a v souladu s ceníkem poskytovatele sděleným odběrateli. …… Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020