Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania www.prorozvoz.cz medzi našou spoločnosťou:

PROROZVOZ s.r.o., so sídlom K Žižkovu 809/7, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 07024568 DIČ: CZ07024568 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 293252 adresa pre doručovanie: K Žižkovu 7, Praha 9, 190 00 kontaktný e-mail: info@prorozvoz.cz kontaktné telefonne číslo: +420 721 771 774

ako poskytovateľ služieb (alebo len „poskytovateľ“)

a podnikateľom alebo právnickou osobou ako odberateľom služieb (alebo len „odberateľom“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Definície V týchto podmienkách sú používané niektoré pojmy, ktoré sú definované nižšie:

Občiansky zákonník znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

- Obchodnými podmienkami sa rozumie: Všeobecné podmienky pre poskytovanie;

- Obsahom sa rozumie všetok text (vrátane obchodných podmienok), fotografie, obrázky, videá, logá, softvér atď;

- Službami sa rozumie služby poskytovateľa uvedené v článku 1.2 týchto podmienok;

- Zmluvou sa rozumie zmluva o preprave tovaru, zasielateľská zmluva, zmluva o spolupráci alebo iné zmluvy uvedené v tomto dokumente uzavreté medzi zmluvnými stranami;

- Zmluvnými stranami sa v závislosti od kontextu rozumie buď poskytovateľ, alebo odberateľ jednotlivo, alebo obaja spolu;

- Zákazníkom sa rozumie tretia strana (fyzická alebo právnická osoba), ktorá uzavrie zmluvu s odberateľom; za zákazníka sa považuje aj iná osoba, ktorej má byť dodávka doručená, ak z kontextu nevyplýva inak; - webové rozhranie sa rozumie webové rozhranie poskytovateľa umiestnené na adrese www.prorozvoz.cz.

1.2 Poskytovateľ poskytuje služby spočívajúce najmä vo vykonaní prepravy veci určenej objednávateľom (ďalej len „zásielka“) a jej doručení objednávateľovi alebo v zabezpečení prepravy zásielky v mene poskytovateľa a v súvisiacich úkonoch. Poskytovateľ môže poskytovať aj ďalšie služby uvedené na webovom rozhraní. Zásielkou môžu byť najmä potraviny, dokumenty, tovar, materiál a iné veci.

1.3. Ak záväzok Poskytovateľa spočíva v zabezpečení prepravy zásielky v mene Poskytovateľa, Poskytovateľ je oprávnený prepraviť zásielku sám, využiť sprostredkovateľa prepravy alebo tretiu osobu - dopravcu. V takom prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa týchto Obchodných podmienok uplatňujú primerane.

1.4 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia, ktoré sa od obchodných podmienok odchyľujú, môžu byť dohodnuté v zmluve. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia obchodnými podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy. Vo veciach neupravených týmito zmluvnými podmienkami sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.

1.5 Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú na inom jazyku.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či umožní Zákazníkovi objednať si Služby alebo nie.

1.7 Vyplnením registračného formulára a jeho potvrdením vo webovom rozhraní Odberateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto Podmienky a súhlasí s nimi.

2. REGISTRÁCIA A POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Ak chce predplatiteľ využívať všetky dostupné funkcie webového rozhrania (vrátane objednávania služieb), musí sa zaregistrovať. Registrácia musí obsahovať všetky informácie uvedené v registračnom formulári (najmä názov Odberateľa, sídlo Odberateľa, identifikačné číslo Odberateľa). Účastník musí poskytovateľovi preukázať, že je podnikateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo registráciu skontrolovať a v prípade potreby kontaktovať odberateľ, aby overil pravosť registrácie. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo nepotvrdiť alebo odmietnuť registráciu účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Potvrdenie registrácie zo strany poskytovateľa je vytvorením používateľského účtu; týmto okamihom sa zároveň uzatvára zmluva o spolupráci medzi stranami. V tomto prípade bude Účastníkovi Poskytovateľom zaslané heslo k užívateľskému účtu, ktoré je Účastník povinný bez zbytočného odkladu zmeniť. Odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k užívateľskému účtu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou. Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Poskytovateľ môže zrušiť účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných informácií, bez náhrady. V prípade zmeny osobných údajov je účastník povinný tieto údaje aktualizovať v rámci používateľského účtu. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávne zadanými alebo neaktuálnymi údajmi.

2.2 Prostredníctvom používateľského účtu môže Odberateľ predovšetkým objednávať služby Poskytovateľa, sledovať priebeh jednotlivých služieb, prezerať si prehľad o odmenách Poskytovateľa a spravovať používateľský účet. Všetky ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené vo webovom rozhraní.

2.3 Poskytovateľ má právo zrušiť používateľský účet Účastníka bez náhrady, ak je používaný v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami.

3. ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKA

3.1 Webové rozhranie obsahuje zoznam služieb vrátane ich charakteristík. Prezentácia služieb na webovom rozhraní má informatívny charakter a nepredstavuje návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Na uzavretie zmluvy týkajúcej sa čiastkovej objednávky je potrebné, aby zákazník zaslal čiastkovú objednávku a aby bola čiastková objednávka poskytovateľom prijatá.

3.2. Odberateľ môže podať čiastkovú objednávku najmä prostredníctvom webového rozhrania (vrátane objednávok zaslaných prostredníctvom tretej osoby) alebo e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov a parametre objednanej služby (najmä údaje o zásielke a jej obsahu, mieste vyzdvihnutia, mieste doručenia, čase doručenia) a kontaktné údaje Odberateľa. Dielčia objednávka podaná Odberateľom je pre Odberateľa záväzná.

3.3 Poskytovateľ nie je povinný potvrdiť prijatú čiastkovú objednávku. Nepotvrdená čiastková objednávka nie je pre poskytovateľa záväzná. Poskytovateľ je oprávnený overiť čiastkovú objednávku v prípade pochybností o pravosti, pravdivosti a serióznosti čiastkovej objednávky. Neoverenú čiastkovú objednávku môže poskytovateľ odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť čiastkovú objednávku alebo zastaviť poskytovanie služieb najmä po začatí realizácie čiastkovej objednávky, ak by doručenie zásielky bolo v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo týmito obchodnými podmienkami.

3.4. Zmluva týkajúca sa čiastkovej objednávky je uzavretá okamihom, keď bolo zákazníkovi doručené prijatie čiastkovej objednávky poskytovateľom. V prípade, že akceptácia čiastkovej objednávky podľa predchádzajúcej vety nebola doručená, zmluva týkajúca sa čiastkovej objednávky je uzavretá okamihom, keď Odberateľ uhradil plnú cenu za Služby alebo okamihom, keď Poskytovateľ začal poskytovať Služby (najmä prevzatím zásielky), podľa toho, čo nastane skôr.

3.5 Uzatvorením zmluvy týkajúcej sa čiastkovej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi dohodnuté služby a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu (cenu služby).

3.6 Odberateľ nie je oprávnený jednostranne zrušiť čiastkovú objednávku. V prípade zrušenia čiastkovej objednávky na žiadosť Odberateľa so súhlasom Poskytovateľa má Poskytovateľ nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny služby. Ak už poskytovateľovi vznikli v súvislosti so zákazkou náklady, má nárok aj na náhradu týchto nákladov v plnej výške.

4. ODMEŇOVANIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Výška odmeny sa určuje buď dohodou zmluvných strán, alebo je uvedená v cenníku dostupnom na webovom rozhraní. Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť cenník po uzavretí zmluvy, pričom takáto zmena nemá vplyv na cenu služieb v prípade čiastkových objednávok, ktoré už poskytovateľ akceptoval.

4.2. Odberateľ má možnosť uhradiť cenu služby poskytovateľovi okrem iných spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých, najmä

• bezhotovostne po poskytnutí služieb prostredníctvom platobnej brány ThePay, a to buď bezprostredne po poskytnutí každej jednotlivej služby, alebo súhrnne na konci dňa za všetky služby, ktoré poskytovateľ v daný deň poskytol (pričom voľba medzi týmito konkrétnymi spôsobmi je na poskytovateľovi), alebo

• bankovým prevodom na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví a zašle v intervaloch dohodnutých zmluvnými stranami; ak interval nie je dohodnutý, potom v mesačných intervaloch.

4.3 Platba prostredníctvom platobnej brány funguje na princípe opakovaných platieb. V tomto prípade bude odberateľ vyzvaný na autorizáciu nastavenia platby. Následne sa platba za cenu služby uskutoční v dohodnutých intervaloch bez potreby ďalšieho zadávania údajov zo strany odberateľa. Ak si odberateľ želá ukončiť platbu, je povinný o tom informovať Poskytovateľa e-mailom alebo voľbou v užívateľskom účte; strany sú následne povinné dohodnúť sa na inom spôsobe platby (ak sa nedohodnú v primeranej lehote, budú platby realizované bankovým prevodom na základe daňového dokladu - faktúry).

4.4.V prípade platby bankovým prevodom na základe daňového dokladu - faktúry je cena služieb splatná v deň splatnosti uvedený na faktúre, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak na faktúre nie je uvedený dátum splatnosti, cena služby je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry alebo iného platobného príkazu objednávateľovi. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra sa zasiela v elektronickej forme, s čím Zákazník súhlasí.

4.5 Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu služby je splnená v prípade bezhotovostnej platby alebo platby bankovým prevodom momentom pripísania príslušnej sumy na účet Poskytovateľa.

4.6 V prípade nedodržania termínu splatnosti podľa týchto Obchodných podmienok môže byť Zákazníkovi účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním Zákazníka tým nie je dotknuté.

4.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny služieb je poskytovateľ oprávnený pozastaviť aj ďalšie dohodnuté poskytovanie služieb, a to až do uhradenia všetkých splatných záväzkov objednávateľa.

4.8 Úhrada ceny služieb je možná v českých korunách (CZK), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.9 Odberateľ má právo požadovať náhradu za čiastkové objednávky za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

4.9.1 Kuriér nečakal na vyzdvihnutie objednávky viac ako 5 minút. Dodávateľ oznámi Zákazníkovi približný čas príchodu kuriéra k Zákazníkovi prostredníctvom administrácie na admin.prorozvoz.cz.

4.9.2. Reklamáciu zasiela odberateľ e-mailom do 3 dní od času, kedy mala byť reklamovaná objednávka doručená (na e-mailovú adresu info@prorozvoz.cz).

4.9.3. Kompenzáciu je možné uplatniť, ak denný priemer objednávok v reklamovaný deň nie je vyšší ako 30 % denného priemeru doručených objednávok za posledných 30 dní.

4.9.4. Odberateľ má nárok na 40% náhradu škody vo výške ceny objednávky, ak kuriér nedoručil objednávku a zdržal sa dlhšie ako 30 minút (čas je určený nastavenými zónami, ktoré má Zákazník v administrácii na admin.prorozvoz.cz.

4.9.5. Odberateľ má nárok na výšku ceny za doručenie čiastkovej reklamačnej objednávky, ak kuriér objednávku doručil a mal meškanie dlhšie ako 30 minút (čas sa určuje podľa nastavených zón, ktoré má Zákazník v administrácii na admin.prorozvoz.cz.

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

5.1 Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka riadne zabalená tak, aby počas prepravy nedošlo k jej poškodeniu. Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať obsah zásielky ani správnosť jej označenia alebo balenia. Poskytovateľ nie je povinný zásielku poistiť.

5.2. Ak je zásielka potravinou podliehajúcou skaze alebo iným predmetom podliehajúcim skaze, alebo predmetom vyžadujúcim osobitné zaobchádzanie (napr. sklo), je objednávateľ povinný na túto skutočnosť poskytovateľa výslovne upozorniť v čiastkovej objednávke. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť dodanie zásielky obsahujúcej takýto predmet. Ak Objednávateľ neupozorní Poskytovateľa na vlastnosti zásielky podľa prvej vety, Objednávateľ stráca akékoľvek nároky vyplývajúce z práv Poskytovateľa z vadného plnenia a zodpovednosti za škodu.

5.3 Zásielkou nemôže byť:

• zbrane, výbušniny alebo veci ohrozujúce život a zdravie ľudí,

• omamné a psychotropné látky a jedy,

• predmety, ktorých hodnota presahuje 50 000 Kč,

• veci, ktoré sú výnosom z trestnej činnosti, alebo

• veci, ktorých držba alebo preprava je zakázaná zákonom.

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje prevziať zásielku alebo zabezpečiť jej prevzatie (prostredníctvom tretej osoby) na mieste dohodnutom zmluvnými stranami a prepraviť ju na miesto určenia. Za týmto účelom je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie potrebné na doručenie (najmä kontaktné údaje Objednávateľa).

5.5 Ak nie je dohodnuté inak, dodacie lehoty sú len približné. Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, poskytovateľ je povinný dodať zásielku v čase (časovom rozsahu) uvedenom v čiastkovej objednávke. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie času dodania, ak je spôsobené okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. dopravná situácia, zlé počasie, živelné pohromy, demonštrácie alebo iné zásahy spôsobené vyššou mocou).

5.6. Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, objednávateľ sa zaväzuje zadať poskytovateľovi určitý počet čiastkových objednávok v určitom časovom období (ak nie je dohodnuté inak, toto obdobie je 1 kalendárny mesiac) a poskytovateľ sa zároveň zaväzuje dodržať dodací termín (časový rozsah) uvedený v čiastkovej objednávke pre určitý počet zásielok z týchto čiastkových objednávok. V prípade, že určitý počet čiastkových objednávok nebude zo strany objednávateľa splnený v stanovenej lehote, je poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu prípadnej škody. V prípade nedodržania termínu dodania uvedeného v čiastkovej objednávke zo strany poskytovateľa pri určitom počte zásielok má objednávateľ nárok na zľavu z ceny služieb v dohodnutej výške.

5.7. Poskytovanie služieb spočívajúcich v doručení zásielky je ukončené doručením zásielky na miesto určenia.

5.8 Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, môže Poskytovateľ zabezpečiť pre Objednávateľa aj prevzatie hotovosti alebo cenností (najmä stravných poukážok) od Objednávateľa; v takom prípade Objednávateľ splnomocňuje Poskytovateľa na prevzatie hotovosti alebo cenností od Objednávateľa. Ak nie je dohodnuté inak, Poskytovateľ zašle Objednávateľovi sumu prijatú od Objednávateľa (prípadne zníženú o prípadné odmeny Poskytovateľovi) zníženú o svoju odmenu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Objednávateľom na tento účel, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola hotovosť prijatá Poskytovateľom, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Objednávateľom. V prípade, že Poskytovateľovi vznikne popri povinnosti uhradiť prijatú hotovosť (resp. ceniny) nárok na odmenu, ktorá má byť uhradená iným spôsobom ako podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa dohodli na možnosti započítania takto vzniknutých pohľadávok. V prípade, že peňažné prostriedky v hotovosti alebo ceniny nebudú objednávateľom odovzdané, je poskytovateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie zásielky objednávateľovi. V takom prípade je zákazník povinný uhradiť poskytovateľovi náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli, v plnej výške. Pokiaľ si odberateľ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ má právo zadržať predmetnú zásielku.

5.9 Ak odberateľ neposkytne služby poskytovateľa, najmä nedoručí zásielku alebo neposkytne inú potrebnú súčinnosť, alebo inak poruší podmienky zmluvy a týchto obchodných podmienok, nárok poskytovateľa na cenu služieb tým nie je dotknutý. V takomto prípade je objednávateľ ďalej povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu v súvislosti s tým vznikne.

5.10. Odberateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne a včasné poskytovanie služieb Poskytovateľom. Odberateľ je najmä povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie, ktoré si Poskytovateľ vyžiada v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo ktoré môžu ovplyvniť alebo zmariť riadne poskytovanie Služieb. 5.11. Poskytovateľ môže poskytovať Účastníkovi aj iné služby na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s cenníkom Poskytovateľa oznámeným odoberateľovi. ...... Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.11.2020.