Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je PROROZVOZ s.r.o. IČ 07024568 so sídlom K Žizkovu 7, Praha 9, 190 00 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdem v Prahe, oddiel C vložka 293252 (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: K Žižkovu 7, Praha 9, 190 00
e-mail: info@prorozvoz.cz
telefón: 721771774

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vašej registrácie:
● meno a priezvisko
● e-mailovú adresu
● poštovú adresu
● telefónne číslo
● IČ/DIČ
● bankový účet
● názov prevádzky
● adresa prevádzky

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je
● plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
● plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
● váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých 2 službách informačnej spoločnosti pri absencii objednávky tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je
● vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
● plnenie zákonných povinností voči štátu,
● zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
● po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
● po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
● podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
● poskytujúce marketingové služby.

2. Správca má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových/ cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale pre prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
● Poskytovateľ služby Mailchimp,
● spoločnosť Alphabet,
● prípadne iný poskytovateľ služieb spracovateľského softvéru a aplikácií, ktoré prevádzkovateľ v súčasnosti nevyužíva.

VII. Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte
● právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
● právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
● právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
● právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR,
● právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov, alebo podniknúť právne kroky.

VIII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesla.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 11. 2020.